2,700.00 рсд4,800.00 рсд uključuje PDV

Namenjeno za dezinfekciju, pranje i odmašćivanje u prehrambenoj industriji od ulja, masti, krvi, proteina na svim površinama ( sa aluminijumom i cinkom treba biti oprezan). U sebi sadrži NaOCl ( natrijum hipohlorit).

Nanosi se sa penomatom, CIP-om ili ručno potapanjem i ribanjem.

Опис

Sredstvo u sebi sadrži površinski aktivne materije i alkalije. Izgled : žućkasta viskozna tečnost.

Sastav:

  • < 10 % NaOH,
  • Nejonski surfaktanti < 10%
  • Natrijum hipohlorit sa 5% aktivnog hlora.
  • Gustina 1.1-1‚2 g/cm3 +- 0,05% na 20 stepeni

Pakovanje:

15 kg, 25 kg kanistar.

Radna koncetracija za upotrebu 1-5% sredstva. Poželjna temperatura radnog rastvora na hladno ili zagrejan do 40 stepeni.

Sredstvo se nanosi generatorom pene, CIP sistema ili ručno potapanjem ili ribanjem. Pustiti da sredstvo deluje 5 do 30 minuta i isprati vodom. Posle ispiranja tretirane površine ne treba naknadno dezinfikovati drugim dezificijensima.

Zbog sadržaja NaOH i NaOCl sredstvo držati na temperaturi +5- 30 stepeni.

Pre upotrebe pročitati Upustvo za upotrebu i Sigurnosne mere.

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

Veoma toksično po živi svet u vodi. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare /zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanjeAKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.