192.00 рсд4,800.00 рсд uključuje PDV

Koncetrovano sredstvo za dezinfekciju i pranje na bazi hipohlorita

– za profesionalnu upotrebu –

Опис

Gilax floor je namenjen za dezinfekciju i pranje površina, predmeta i opreme u prehrambenoj industriji. Za pranje i dezinfekciju opreme, podova, zidova, kontejnera, kutera, boksova za transport hrane, noževa, mašina, čizama, kecelja i dr. Proizvod se upotrebljava pomoću penomata ili ručno.

Sadržaj: NaOCl <5% aktivnog hlora kao dezinficijens, anjonski surfaktant 5-15%, alkalije, ostalo.

UPOTREBA:

Upotrebiti od 1-10% rastvor u zavisnosti od jačine zaprljanja i jačine dezinfekcije u delovima povećanog rizika.

PAKOVANJE: 1 10 25 kg.

Pre korištenja pročitati upustvo za upotrebu i sigurnosne mere.

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare /zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.Izbegavati ispuštanje /oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.