2,160.00 рсд5,400.00 рсд uključuje PDV

Kiselo peneće sredstvo za pranje i uklanjanje kamenca sa zidova, podova i opreme.
– upotreba pomoću penomata ili ručno –

Opis

UPOTREBA:

Pomoću generatora pene (penomata). Koristiti rastvor od 3-5%. Kod penomata koji rade na pritisak vode iz vodovoda ako je moguće koristiti vodu 50-60°C. Za penomate sa komprimovanim vazduhom koristiti hladnu vodu. Vreme kontakta 15-20 minuta.

Kod ručne upotrebe premazati površinu 3-5% sredstvom, sačekati 20 minuta da reaguje i oprati vodom.

PRIMENA:

Koristiti za redovno pranje i skidanje kamenca sa svih površina osim cinka.

SASTAV:

anjonski surfaktanti <5%, nejonski surfaktanti 5-15%, fosforna kiselina >30%, inhibitori.

PAKOVANJE: 10 15 25 kg.

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.